مقاله خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

مقاله خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

\n

تكرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي ۵۰ جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.
\nاز نظر جرم شناسي تكرار جرم حالت بزهكاري است كه پس از يك رفتار مجرمانه ديگر بابه انجام جرم ديگري دست ميزند همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين تعريف وجود يك محكوميت قطعي شرط تحقق معناي تكرار جرم نيست باوجود اين نبايد گمان برد كه وجود يك محكوميت قطعي كه در حقوق جزا يك شرط وپايه اساسي براي تحقق تكرار جرم است از نظر علمي وجرم شناسي هيچ ارزشي ندارد بسياري از جرم شناسان براي اين شرط قانوني ارزش علمي ويژه اي قائل هستند۱زيرا ممكن است بزهكاري پياپي مرتكب جرم شود اين امر احتمالا نمايشگر يك حالت خطرناك در اين بزهكار است اما خطر وهم رسوائي در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي مرتكب تكرار جرم شده است خيلي بيشتر نمايان ميشود در اينجا بزهكار قبلا مرتكب جرمي شده وبدين سبب مورد پي گيري قرار گرفته ،بكلانتري ودادسرا كشيده شد ودر دادگاه به مجازات محكوم گرديده به زندان رفته اماپس از آزادي از زندان ديگر بار رفتار ضد اجتماعي خويش را از سرگرفته است،پر پيدااست كه در اين مورد خطر بيشتري وجود دارد زيرا در مورد نخست كه بزهكار مرتكب جرمهاي متعدد گرديده ولي مورد پي گيري قرار نگرفته است ممكن است تصور نمود كه اين شخص از وصف ضد اجتماعي رفتارهاي خويش واز واكنش جامعه در برابر اين رفتارها هيچ آگاهي ندارد اما چنين تصوري در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي واقامت در زندان مرتكب جرم ميشود وجود ندارد.ارتكاب جرم پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه نمايشگر اين واقعيت است كه اين بزهكار در رفتار ضد اجتماعي خويش كامملا مصمم وپا برجاست وديگر نبايد اين تكرار جرم را شوخي ودست كم گرفت زيرا اين شخص باوجود تحمل يك مجازا وآگاهي از سيستم كيفري درارتكاب مجدد جرم درنگ نكرده است بدين جهات تكرار جرم وبويژه پس ازوجود يك محكوميمت قطعي يكي از مسائل بسيار پراهميت درجرم شناسي است اساسا موضوع دانش جرم شناسي وبررسي اين موضوع است كه چرا باوجود سيستم كيفري ومجازات پاره اي افراد برفتارهاي مجرمانه دست ميزنند واين مجازات هائي كه درقانون جزا پيش بيني شده اند نميتوانند هيچ هراسيدردل آنان برانگيزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئي ديگر تكرارجرم پس ازيك محكوميمت قطعي نشانه ناكامي وشكست سيستم كيفري واداره زندان دراصلاح بزهكار است خوداز اينروست كه تكرار جزم درجرم شناسي ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسي قرارگرفته است يكي از مسائلي كه درپژوهشهاي علمي درمورد تكرارجرم پيش آمده اين است كه آيا بين تكرارجرم وسن رابطه اي هست يا خير؟ درچه سني وچه دوره اي ازعمر خطر تكرارجرم ازسوي بزهكار بيشتر است دراين مورد پژوهشهاي آماري فراوان وجوددارند كه به نقل پاره اي از آنها ميپردازيم پرسش ديگري نيز بمناسبت اين بررسي پيش ميآيد وآن اينكه آيا بين بزهكاري كودكان وبزهكاري بعدت درنزد بزرگسالان رابطه اي هست يا خير.
\n۱- رابطه سن وتكرارجرم
\nبطوركلي ثابت شده است كه فعاليت هاي مجرمانه درسن هاي ۱۸ تا ۲۵ سالگي بسيار شديد است واين شدت كم وبيش تاسن ۳۰ سالگي ادامه دارد از۳۰ سالگي ببعد فعاليتهاي ضد اجتماعي كم وكمتر ميشوند ودرسن ۴۰ سالگي اين فعاليت متوقف ميگردد ارتكاب بزه پس از۴۰ سالگي امري بيش وكم استثنائي است ۱
\nاين قاعده كلي درمورد تكرار جرم هم صادق است خطر تكرار جرم درسنهماي جواني يعي۲۰ تا۳۰ سالگي وشايد ۳۵ سالگي بسيار زياد است بزهكاراني كه دراين دوره از سن مرتكب جرم ميشوند احتمال اينكه پس از رهائي اززندان رفتار ضد اجتماعي خويش را تكراروبازهم تكرار نمايند بسيار زياد است اما بتدريج كه بزهكاردرزمان پيش ميرود خطر تكرار جرم دروي كمتر ميشود ولي اين خطر كم وبيش تا۴۰ سالگي وجوددارد خطر تكرار جرم از۴۰ سالگي به بعد تقريبا ازبين ميرود بزهكاراني كه باين سن رسيده اند احتمال اينكه پس اززهائي اززندان مرتكب تكرارجرم شوند بسيار كم است پژوهشهاي آماري درمورد سن بزهكاران بعادت وحرفه اي نشان داده اند كه بيشتراين بزهكاران ۲۵تا۳۵ ساله وكمي ازآنان ۳۵تا۴۰ ساله ميباشند چنين بود قاعده تقريبا كلي درمورد رابطه سن وتكرار جرم آمارهائي دراينمورد از كشوربلژيك – فرانسه- انگلستان – كانادا دراختيار ماست ونتيجه همه اين پژوهشهاي آماري تقريبا يكي است به نقل اين آمارها ميپردازيم كه دربررسي اين آمارها رابطه بين تكرار جرم وسن بيشتر وبهتر آشكارميشود.
\nدركانادا آقاي كرميه ( Mr .B.Cormiet) 176 نفربزهكار را مورد يك مطالعه وبررسي علمي قرارداده است اين گروه مورد آزمايش ازبين بزهكاراني انتخاب شده اند كه تا۲۰ سالگي داراي رفتار اجتماعي پسنديده اي بوده وبعد از رسيدن به ۲۰ سالگي براي نخستين بار مرتكب جرم شده اند ازنظر رابطه بين سن وتكرار جرم اين ۱۷۶نفر بين گروههاي مختلف تقسيم شده ونتايج زير در اين بررسي آماري بدست آمده است۱٫
\nمقاله خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

\n

نوشته مقاله خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>