طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوري مواد معدنی

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
\nاقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
\nبررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
\nسرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
\nگزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و
\nفرآوري مواد معدنی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده
\nاست و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
\nبررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
\nچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
\nظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
\nشد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
\nکسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است
\nاین مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
\nگزارشامکان سنجی مقدماتی
\nطرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
\nاستخراج و فرآوري مواد معدنی
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۲
\n-۱ معرفی محصول
\n( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
\nدر صنعت استخراج و فرآوري مواد معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات بسیار متنوعی مورد
\nاستفاده قرار می گیرد . این ماشین آلات و تجهیزات بر اساسنوع فرایند تولید ، مواد معدنی ،
\nسطح تکنولوژي و اتوماسیون ماشین آلات و … از گروه بندي متعددي برخوردار هستند .
\nبنابراین ماشین سازان هر کدام بر اساس توان فنی و مهندسی و سطح سرمایه گذاري ، گروهی
\nاز این تجهیزات را انتخاب و در ساخت آن فعالیت می نمایند . در جدول زیر برخی ماشین آلات
\nکانیهاي بایا گانگ است، که (( Liberation مهم این صنعت آورده شده است . نخستین مرحله در عملیات فرآوري ((آزاد کردن یا
\nبراي نیل به این هدف باي
\nد کانه در طی یک یا چند مرحله توسط انواع سنگ شکنها و آسیاها خرد گردد.
\nمرحله دوم شامل عملیات پرعیار سازي یا جدایش کانیهاي با
\nارزشاز گانگ است. این عملیات با استفاده از اختلاف خواصفیزیکی، شیمیائی ویا شیمی فیزیکی کانیها انجام می گیرد و شامل عملیات ثقلی،
\nالکتریکی، مغناطیسی، فلوتاسیون، هیدرومتالورژي و غیره است. با توجه به اینکه اغلب روشهاي پبا توجه بر رعیارسازي بطریقه تر صورت میگیرد، لذا
\nگزارشامکان سنجی مقدماتی
\nطرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
\nاستخراج و فرآوري مواد معدنی
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۳
\nمرحله سوم عملیات فرآوري شامل عملیات جدایش فازهاي جامد و مایع از یکدیگر(آبگیري) است که با استفاده از تجهیزات تیکنر، فیلتر و یا خشک کن
\nانجام خواهد گرفت.
\nبا توجه به جدول بالا ، می توان گفت که هر ماشین سازي با توجه بر توان مالی و فنی و
\nمهندسی و همچنین ماشین آلات ساخت ، ماشین یا ماشین هائی را انتخاب و با اخذ سفارش ،
\nاقدام به ساخت آن می نمایند . در اشکال زیر برخی از ماشین آلات معمول این صنعت آمده است
\n.
\nگزارشامکان سنجی مقدماتی
\nطرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
\nاستخراج و فرآوري مواد معدنی
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۴
\nگزارشامکان سنجی مقدماتی
\nطرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
\nاستخراج و فرآوري مواد معدنی
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۵
\nبا توجه بر مطالب ذکر شده می توان گفت که در طرح حاضر نیز مطابق سایر طرح هاي
\nمشابه ماشین سازي ، نمی توان فهرست دقیقی از ماشین آلات مورد نظر ارائه کرد ، بطوریکه
\nماشین ساز همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد ، با توجه بر سفارش مشتریان و توان سازنده ،
\nماشین انتخاب و ساخته می شود .
\nISIC کد
\nمطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، ماشین آلات فرآوري مواد معدنی ، داراي کد
\nآیسیک ۲۹۲۴۱۲۱۰ می باشند .
\nگزارشامکان سنجی مقدماتی
\nطرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات
\nاستخراج و فرآوري مواد معدنی
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۶
\n-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
\nماشین مورد مطالعه بصورت شفاف و دقیق داراي شماره تعرفه گمرکی نمی باشند . لیکن
\nشماره تعرفه هاي زیر در خصوصبخشهایی از این ماشین آلات از کتاب مقررات صادرات و
\nواردات وزارت بازرگانی استخراج شده است .
\nماشین آلات و دستگاه هاي خرد کردن یا سائیدن مواد ۸۴۷۴۲۰
\nماشین آلات و دستگاه هاي جور کردن ، غربال کردن و جدا کردن مواد ۸۴۷۴۱۰
\nماشین آلات مخلوط کن مواد معدنی با قیر ۸۴۷۴۳۲
\nماشین آلات و دستگاه هاي ورز دادن و مخلوط کردن مواد ۸۴۷۴۳۹
\nدر طرح حاضر هدف تولید ترکیبی گروه هاي ذکر شده بالا می باشد .
\n-۱-۳ شرایط واردات محصول
\nبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
\nمحدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد.
\nلذا با پرداخت حقوق گمرکی که براي کلیه شماره تعرفه هاي عنوان شده معادل ۱۰ درصد
\nاست ، امکان واردات وجود خواهد داشت.
\n-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
\nمحصول مورد مطالعه، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی است . این ماشین آلات حالت عمومی
\nدر بازار نداشته بلکه بصورت تخصصی براي استفاده بعنوان کارخانه فرآوري مواد معدنی
\nمورد استفاده قرار می گیرد . از اینرو ماهیت محصولات طرح طوري است که نمیتوان استاندارد
\nگزارشامکان سنجی مقدماتی

\n

نوشته طرح ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوري مواد معدنی اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>