طرح تولید محصولات فرفورژه

مقدمه
\nمطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
\nاقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی
\nو آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري سرمایهگذاران مورد
\nاستفاده قرار میگیرد.
\nگزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید محصولات فرفورژه میباشد. این مطالعات
\nدر قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا
\nمحصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت
\nخواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري
\nمورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز
\nبراي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان
\nمحترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید
\nباز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه
\nصنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید محصولات فرفورژه
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۲
\n-۱ معرفی محصول
\n-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
\nمحصول مورد نظر طرح حاضر، تولید فرفورژه میباشد . این محصولات در ردیف مبلمان و
\nاثاثیه لوکس خانگی طبقه بندي می گردد . انواع مبل ، تختخواب ، بوفه ، قاب آئینه ، میز تلویزیون،
\nگلدان هاي فانتزي ، آباژور ، لوستر و موارد مشابه که به شکل خاصو دکوري تولید و تزئین می
\nگردند در این گروه قرار دارند . فرفورژه از فلز ساخته شده و عموما به رنگ سیاه عرضه می
\nگردد و به نوعی می توان گفت که کسب و کار تولید محصولات فرفورژه تلفیقی از هنر و صنعت
\nاست که در آن ظرافت و زیبائی هنر با تولید صنعتی تلفیق و محصولی بازار پسند تولید و به بازار
\nعرضه می گردد .
\nتولید محصولات فرفوژه بعضا بصورت سرویس کامل نیز انجام می گیرد که در این صورت
\nاین محصولات شامل مبلمان – سرویس خواب – سرویس ناهارخوري و دکور و تزئینات در
\nطرحها و رنگهاي مختلف با ترکیبی از پارچه – فلز و چوب در طرحهاي هخامنشی و غیره تولید
\nمی گردد .
\nدر اشکال زیر نمونه اي از این محصولات نشان داده شده است .
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید محصولات فرفورژه
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۳
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید محصولات فرفورژه
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۴
\nمحصولات مورد مطالعه توسط دو گروه تولید می گردد .
\nگروه اول : واحدهاي تولیديصنعتی
\nاین گروه را کارخانه هاي صنعتی تشکیل می دهند که همانند سایر محصولات صنعتی ،
\nفرفورژه نیز تولید و به بازار عرضه می گردد .
\nگروه دوم : واحدهاي تولیديصنفی
\nبخش عمده تولید مبل و فرفورژه توسط واحدهاي صنفی انجام می گیرد . این واحدها فاقد
\nپرونده در وزارت صنایع بوده و تحت نظارت سندیکا و اتحادیه ها فعالیت می نمایند .
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید محصولات فرفورژه
\nشهریور ۱۳۸۶
\nصفحه ۵
\nدر ارتباط با سهم تولید و فروش گروه هاي فوق باید گفت که واحدهاي صنفی از میزان بسیار
\nبالاتري برخوردار هستند . این گروه بصورت مغازه اي و کارگاهی در سطح کشور و بخصوص
\nشهر تهران پراکنده می باشند .
\nISIC کد
\nدر مورد کد آیسیک که در مورد تولید کارخانه اي محصولات صادر می گردد نیز باید گفت
\nکه فرفورژه به همراه سایر مبلمان و اثاثیه اداري و منازل تولید می گردد و لذا کد مستقلی براي آن
\nوجود ندارد .
\n-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
\nفرفورژه شکل خاصی از مبلمان و اثاثیه لوکس خانگی و بعضا اداري و تجاري است که
\nبصورت فانتزي و تزئین شده تولید و عرضه می گردد . بنابراین در مستندات وزارت بازرگانی نیز
\nاین محصولات در ردیف مبلمان ، تختخواب و چراغ قرار داده شده و ردیف مستقلی براي آنها
\nوجود ندارد . ذیلا عناوین و شماره تعرفه گمرکی گروه هاي فوق آورده شده است .
\nجدول شماره ۱ – عناوین و شماره تعرفه گمرکی محصولات فرفورژه
\nعنوان شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي
\nمبل هاي فلزي ۴۵ ۹۴۰۳۲۰
\nلوستر ها ۵۵ ۹۴۰۵۱۰
\nمجموعه چراغ هاي فانتزي ۵۵ ۹۴۰۵۳۰
\nنشیمن ها از اسکلت فلزي ۴۵ ۹۴۰۱۸۰
\nدر مورد سایر محصولات فرفورژه طبقه بندي دیگري وجود ندارد .
\nگزارش امکان سنجی مقدماتی
\nطرح تولید محصولات

\n

نوشته طرح تولید محصولات فرفورژه اولین بار در یک وی دو|خرید و فروش فایل|مجله علمی پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>